فرم گزینش تولید
مشخصات فردی
سوابق وتجرییات و همچنین میزان رضایت شما از کارفرما را در سالهای گذشته درجدول زیر بنویسید.