فرم گزینش اداری
مشخصات فردیسوابق تحصیلی
 
سوابق کاری
 
گواهینامه های تخصصی– علمی اخذشده (زبان خارجه –کامپیوتر -حسابداری )
 
سایر مهارت ها